Umowa franczyzy – jak napisać i jakie elementy uwzględnić?

Zaliczana do tzw. umów nienazwany (nieregulowanych przepisami prawa cywilnego) umowa franczyzy daje, zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy dość duże pole manewru. Strony mogą bowiem dowolnie kształtować jej treść, pod warunkiem, że wymienione postanowienia są zgodne z obowiązującą w polskim prawie zasadą swobody umów. Według niej strony zawierają umowę według swego uznania, o ile jej treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Ogólna charakterystyka umowy franczyzy

Niemożliwe jest opracowanie jednej, uniwersalnej umowy franczyzowej, która znalazłaby zastosowanie we wszystkich porozumieniach, opierających się na zasadach franchisingu. Główną przeszkodę ku temu stanowi ogromna różnorodność branż rozwijających się poprzez ów system, a także specyfika działalności każdego z franczyzodawców. Dlatego określa się jedynie ogólne zagadnienia, które należy uwzględnić w każdej tego typu umowie. I tak, w preambule, będącej wstępem tegoż dokumentu omawia się stan faktyczny, intencje stron oraz idee i wartości, według których będzie prowadzona współpraca. Kolejno zamieszcza się definicje podstawowych pojęć (dla lepszego zrozumienia treści i systematyzacji). Wreszcie opisuje się poszczególne etapy współpracy. Zazwyczaj dzieli się je na trzy grupy - pierwsza to postanowienia związane z zawarciem umowy, druga – zasady opisujące prawa i obowiązki stron w czasie jej obowiązywania, wreszcie trzecia – postanowienia, które regulują przyczyny i sposoby rozwiązania umowy.

Zagadnienia, które należy omówić w umowie franczyzy

Bez względu na branżę i specyfikę działalności różnych franczyzodawców, umowa franczyzy musi zawierać takie elementy jak: zasady przystąpienia do sieci franczyzowej, okres obowiązywania umowy, terytorium działalności franczyzobiorcy, a także prawa i obowiązki obu stron. Konieczne jest także omówienie ochrony znaków towarowych i oznaczeń sieci, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz działalności konkurencyjnej. Poza tym należy pamiętać o krótkiej charakterystyce szkoleń, opłat licencyjnych i marketingowych, obowiązującego systemu promocji i reklamy, uprawnień kontrolnych franczyzodawcy i zasad dotyczących ewentualnego rozwiązania umowy.

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: