Franczyza a dystrybucja, najem i licencja – kwestie prawne

Umowa franczyzy, czyli jaka? A no właśnie, wielu z nas na pewno nie raz już się nad tym zastanawiało, szukało informacji w prasie, internecie i… wciąż nic nie wiadomo? Umowa franczyzy w polskim prawie zaliczana jest bowiem do kategorii tzw. umów nienazwanych, czyli nieunormowanych w kodeksie cywilnym ani w innych aktach prawa cywilnego. Możliwość jej zawierania wynika z tzw. zasady swobody zawierania umów, zgodnie z którą strony mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, o ile jego treść lub cel nie sprzeciwia się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Spróbujmy więc postawić wyraźną granicę między franchisingiem a innymi stosunkami prawnymi.

Dystrybucja

Podstawową różnicą między umową dystrybucyjną a umową franczyzową jest ich zakres przedmiotowy. Pierwsza z nich reguluje wyłącznie kwestie dotyczące dystrybucji towarów, istotą drugiej nie jest natomiast dostarczanie towarów w celu dalszej odsprzedaży, lecz uprawnienie i obowiązek franczyzobiorcy do korzystania z pakietu franczyzowego (metody prowadzenia biznesu opracowanej i sprawdzonej przez franczyzodawcę).

Najem

W świetle kodeksu cywilnego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas określony lub nie, za co najemca płaci mu ustalony czynsz. Przedmiotem najmu mogą być ruchomości, nieruchomości, części składowe nieruchomości, drobne przedmioty oraz zespoły dóbr materialnych. Przedmiotem umowy franczyzowej są natomiast prawa i dobra niematerialne – prawo do korzystania z wynalazków, patentów, emblematów oraz know-how franczyzodawcy. Poza tym system franczyzowy cechuje się bardzo ścisłymi powiązaniami między stronami, które podejmują wspólne działanie w celu osiągnięcia sukcesu ekonomicznego.

Umowa licencyjna

Umowa licencyjna jest najbardziej zbliżona do umowy franczyzowej. Upoważnia do korzystania z określonego dobra oraz narzuca obu stronom stosunku spełnianie ustalonych świadczeń. Licencjodawca umożliwia korzystanie z przedmiotu licencji, zaś licencjobiorca przede wszystkim płaci mu wynagrodzenie. Umowa franczyzowa jest jednak znacznie obszerniejsza. Zawiera postanowienia dotyczące m.in. dostaw, szkolenia pracowników, adaptacji lokalu oraz systemu marketingowego. Ważniejszą rolę odgrywa tu także franczyzodawca, uprawniony do kontroli franczyzobiorcy w celu dbałości o jednolitość wizerunku sieci.

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: