Pakiet franczyzowy i jego podstawowe założenia

Pakiet franczyzowy, znany po prostu jako licencja franczyzowa, stanowi istotę systemu franczyzowego, ponieważ zawiera szczegółowe opisy całej koncepcji prowadzenia własnego biznesu pod znanym logo franczyzodawcy. W większości przypadków pakiet ten składa się z marki (znaku towarowego), know-how (sprawdzonej wiedzy), podręcznika operacyjnego, usług świadczonych przez dawców licencji oraz z opłat franczyzowych.

Marka

Marka, czyli znak towarowy według ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2001 r. to w zasadzie każde oznaczenie, przedstawione w sposób graficzny bądź dające się w sposób graficzny wyrazić, które umożliwia odróżnianie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw. W związku z tym może być nim zarówno wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, jak i melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Każdy znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym obejmowany jest oczywiście ochroną prawną.

Know-how

Po dzień dzisiejszy pojęcie know-how, mimo że stosowe już od II połowy XIX wieku, nie ma jasnej i powszechnie akceptowanej definicji. Przykładowo Międzynarodowa Izba Handlowa z siedzibą w Paryżu termin know-how tłumaczy jako całokształt informacji - fachowej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie technologii i produkcji różnego rodzaju towarów. Z kolei w Polsce sformułowaniem know-how nazywa się poufną wiedzę techniczną, użyteczną bezpośrednio w produkcji, dotyczącą zwłaszcza umów z zakresu własności przemysłowej.

Podręcznik operacyjny

Podręcznik operacyjny to nic innego jak zbiór zasad, które określają jak franczyzobiorca musi prowadzić swoją działalność. Zawiera więc obszerne, szczegółowe opisy wszystkich aspektów działalności. Prócz tego stanowi dla franczyzodawcy gwarancję ochrony jego koncepcji biznesu, know-how oraz tajemnic handlowych.

Usługi franczyzodawcy

Zgodnie z pakietem franczyzowym dawcy licencji zobowiązują się do rozwijania produktów i usług, a także prowadzenia działań reklamowych i public relations. Prócz tego spoczywa na nich odpowiedzialność rozwiązywania wszelkich problemów z zaopatrzeniem i obsługą administracyjno-finansową oraz utrzymywania dyscypliny w ramach systemu.

Opłaty franczyzowe

Franczyzodawca określa struktury i wysokości opłat, uiszczanych jego konto przez franczyzobiorcę. Najczęściej opłaty dzielą się na: wstępną, bieżącą oraz na rzecz wspólnego funduszu marketingowego.

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: